gabinety hipnozy czesc 4

Przy włączeniu 93 procent uczestników otrzymało profilaktykę przeciwko zapaleniu płuc wywołanemu przez P. carinii; 69,4 procent pacjentów w grupie azytromycyny i 68,7 procent osób w grupie placebo otrzymywało trimetoprim-sulfametoksazol (P = 0,87). Sześćdziesiąt dziewięć procent pacjentów otrzymywało profilaktykę przeciwko chorobie złożonej z M. avium. Spośród 242 pacjentów (47 procent), którzy otrzymywali profilaktykę choroby złożonej z M. avium na linii podstawowej, 210 otrzymywało azytromycynę, 26 klarytromycynę i 5 rifabutynę. Podobne proporcje pacjentów w obu grupach przeszły szczepienie pneumokokowe (64,3% w grupie azytromycyny i 69,9% w grupie placebo, P = 0,18). Wszyscy uczestnicy badania otrzymywali leczenie przeciwretrowirusowe przy przyjęciu do szpitala, z czego 94% otrzymywało schematy zawierające inhibitor proteazy. Po 12 miesiącach 98 procent pacjentów otrzymywało leczenie przeciwretrowirusowe, z 92 procentami otrzymującymi schematy leczenia, które zawierały inhibitor proteazy. Schematy antyretrowirusowe nie różniły się istotnie pomiędzy dwiema grupami badawczymi.
Czas trwania leczenia uzupełniającego i badania
W momencie ujawnienia przypisań leczenia mediana czasu obserwacji wynosiła 12,7 miesiąca (zakres od 0,5 do 21,2) w grupie azytromycyny i 12 miesięcy (zakres od 0,1 do 21,4) w grupie placebo. Siedmiu pacjentów (1,3 procent) straciło czas obserwacji (cztery w grupie azytromycyny i trzy w grupie placebo).
Ośmiu z 258 pacjentów z grupy azytromycyny (3,1%) i 4 z 262 pacjentów z grupy placebo (1,5%) otrzymywało w trakcie obserwacji otwartą azytromycynę. Pięćdziesięciu jeden pacjentów z grupy azytromycyny (19,8 procent) i 32 pacjentów z grupy placebo (12,2 procent) przerwał przypisane leczenie, ale nie kwalifikowali się do otwartej etykiety azytromycyny (względne ryzyko w grupie azytromycyny w porównaniu z grupą placebo, 1,67; P = 0,02).
Pierwotny punkt końcowy
Tabela 2. Tabela 2. Pierwsze wystąpienie zdarzeń klinicznych. Potwierdzone lub prawdopodobne bakteryjne zapalenie płuc u trzech pacjentów w grupie azytromycyny (1,2 procent) iu pięciu pacjentów w grupie placebo (1,9 procent, ryzyko względne w grupie azytromycyny, 0,60, przedział ufności 95 procent, 0,14 do 2,50; P = 0,48 ) (Tabela 2). Nie odnotowano przypadków potwierdzonej choroby złożonej z M. avium. Bakteryjne zapalenie płuc potwierdzono u dwóch z trzech pacjentów z grupy azytromycyny oraz u trzech z pięciu pacjentów z grupy placebo. 95-procentowy przedział ufności dla stopnia bakteryjnego zapalenia płuc wynosił 0,2 do 3,5 epizodów na 100 osobo-lat w grupie azytromycyny i 0,6 do 4,7 epizodów na 100 osobo-lat w grupie placebo. 95-procentowy przedział ufności dla częstości występowania choroby złożonej z M. avium w każdej grupie wynosił od 0 do 1,5 epizodów na 100 osobolat.
Zgony i zdarzenia definiujące AIDS
W każdej grupie zmarło pięciu pacjentów (1,9 procent). Trzech pacjentów zmarło z powodu niewydolności wątroby, trzech z powodu chorób sercowo-naczyniowych, dwóch z powodu raka, jednego z przedawkowania metadonu i jednego z powodu marnowania. Ponadto obserwowano progresję choroby HIV (w tym zgon) u 14 pacjentów otrzymujących azytromycynę (5,4 procent) iu 13 pacjentów przypisanych do grupy otrzymującej placebo (5,0 procent) (tabela 2)
[patrz też: wstęga przyśrodkowa, bostonka jak długo trwa, imikwimod ]
[hasła pokrewne: apiterapia, astma oskrzelowa u dzieci, astygmatyzm objawy ]