dobry dentysta nysa ad 8

Mediana czasu do progresji wynosiła 9,0 miesięcy w grupie otrzymującej chemioterapię konwencjonalną i 9,6 miesiąca w grupie przeznaczonej do otrzymywania chemioterapii w dużych dawkach plus przeszczep komórek macierzystych. Wskaźniki przeżycia bez progresji po trzech latach wynosiły odpowiednio 12 procent i 6 procent (p = 0,31). Jak pokazuje fig. 3, nie było istotnej różnicy w czasie do progresji w dwóch grupach leczenia (P = 0,31, z warstwowaniem według odpowiedzi na chemioterapię indukcyjną). Mediana czasu do progresji dla pacjentów otrzymujących chemioterapię w dużych dawkach i autologicznych komórek macierzystych wynosiła 9,6 miesiąca, a 3-letnia stopa przeżycia wolnego od progresji wynosiła 6 procent. Mediana czasu do progresji dla grupy z konwencjonalną chemioterapią wynosiła 9,0 miesięcy, a 3-letnia stopa przeżycia wolnego od progresji wynosiła 12 procent. Podobnie, nie było znaczących różnic w czasie do progresji w różnych podgrupach. Ponownie, pacjenci, którzy byli w pełnej remisji przed randomizacją wypadli lepiej niż ci, którzy byli w częściowej remisji (Tabela 2). Wyniki były podobne, gdy analiza obejmowała wszystkich 199 randomizowanych pacjentów (P = 0,30, z warstwą według odpowiedzi na chemioterapię indukcyjną).
Sto trzydzieści dziewięć pacjentów było w częściowej remisji w czasie randomizacji, z których 72 było przypisanych do dużej dawki chemioterapii plus przeszczep komórek macierzystych, a 67 z nich przydzielono do chemioterapii w dawce konwencjonalnej. Spośród tych 139 pacjentów 12 miało później całkowitą remisję: 5 po otrzymaniu chemioterapii wysokimi dawkami i autologicznych komórek macierzystych (7 procent z 72 pacjentów w tej grupie, którzy byli w częściowej remisji po randomizacji) i 7 po leczeniu chemioterapią konwencjonalną ( 10 procent z 67 pacjentów w tej grupie, którzy byli w częściowej remisji po randomizacji). Nie było znaczącej różnicy w szybkości konwersji do całkowitej remisji przy tych dwóch terapiach.
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania umiarkowanych i poważnych działań niepożądanych po losowaniu. W tabeli 3 przedstawiono częstość występowania umiarkowanych i ciężkich, ale bez uszczerbków, działań niepożądanych w obu grupach. Pacjenci, u których wykonano autologiczny przeszczep komórek macierzystych, mieli wyższy wskaźnik ciężkiej leukopenii, trombocytopenii i anemii, a także zakażenia, biegunki i wymioty niż u tych, którzy otrzymali konwencjonalną chemioterapię. Częstość występowania ciężkiego zapalenia błony śluzowej była podobna w obu grupach. Nie zgłoszono żadnych śmiertelnych działań niepożądanych w grupie stosującej konwencjonalną chemioterapię. Jeden pacjent zmarł z powodu żylno-wątrobowej choroby wątroby 49 dni po autologicznym transplantacji komórek macierzystych.
Dyskusja
Nasze odkrycia pokazują, że kobiety z przerzutowym rakiem piersi, które mają pełną lub częściową odpowiedź na standardową chemioterapię, a następnie otrzymują chemioterapię w dużych dawkach i przechodzą autologiczny przeszczep komórek macierzystych, nie przetrwają dłużej lub mają dłuższy czas na progresję choroby niż kobiety, które otrzymują leczenie podtrzymujące konwencjonalnymi dawkami cyklofosfamidu, metotreksatu i fluorouracylu. Częstość występowania nieklasowych, ale poważnych działań niepożądanych była większa w grupie pacjentów przyjmujących chemioterapię w dużych dawkach i transplantację, w których zahamowanie czynności szpiku, zakażenie, biegunka i wymioty były powszechne.
[przypisy: bostonka jak długo trwa, cystatyna, stosunek albumin do globulin ]
[przypisy: olx września, badanie mykologiczne, olx mosina ]