dobry dentysta nysa ad

Później, aby zwiększyć stopę przyrostu, do badania dołączyła Wschodnia Wspólna Grupa Onkologiczna (ECOG), Grupa Southwest Oncology (SWOG) i Grupa North Central Cancer Treatment (NCCTG), która została uznana przez National Cancer za priorytetową. Instytut. Pacjenci, którzy nie otrzymali wcześniej chemioterapii z powodu przerzutów, otrzymali najpierw chemioterapię z konwencjonalną dawką, a pacjenci z obiektywną odpowiedzią zostali losowo przydzieleni do otrzymywania przedłużonego cyklu cyklofosfamidu, metotreksatu i fluorouracylu w konwencjonalnych dawkach lub w wysokodawkowej chemioterapii karboplatyną, tiotepa i cyklofosfamid plus autologiczny przeszczep komórek macierzystych. Głównym celem tego badania było porównanie całkowitego przeżycia, czasu do progresji i toksyczności związanej z tymi dwoma schematami leczenia. Metody
Pacjenci
Rekrutacja rozpoczęła się w Filadelfii w grudniu 1990 r., A zakończyła w grudniu 1997 r. NCCTG dołączyła do badania w 1990 r., A ECOG i SWOG dołączyły w 1994 r. Koordynacja badania została przeniesiona do ECOG w 1995 r., W tym samym roku została uznana za wysoką. badanie priorytetowe przez National Cancer Institute. Aby się zakwalifikować, kobiety musiały mieć 18 do 60 lat; mieć odpowiednią funkcję nerek i wątroby, normalną frakcję wyrzutową serca i status sprawności ECOG 0 lub 1; nawracające miejscowo lub odległe przerzuty raka piersi; i nie otrzymała wcześniejszej chemioterapii w przypadku choroby z przerzutami. Jeśli pacjent otrzymał chemioterapię uzupełniającą po chirurgicznym leczeniu guza pierwotnego, terapia adjuwantowa musiała zostać zakończona ponad sześć miesięcy przed włączeniem do badania. Pacjenci mogą być przed menopauzą lub po menopauzie, a jeśli mieli pozytywny test receptora estrogenu, musieli oni mieć przynajmniej jedno wcześniejsze leczenie hormonalne, chyba że wystąpiła zagrażająca życiu choroba trzewna. Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego, niekontrolowane zakażenie lub jakąkolwiek chorobę, która wykluczałaby możliwość późniejszego przeszczepienia komórek macierzystych. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Chemioterapia indukcyjna
Rycina 1. Rycina 1. Rejestracja pacjentów, chemioterapia indukcyjna i randomizacja do chemioterapii wysokodawkowej plus autologiczny krwiotwórczy przeszczep macierzysty lub chemioterapia konwencjonalna. GM-CSF oznacza czynnik stymulujący kolonię granulocytów i makrofagów oraz czynnik stymulujący kolonię granulocytów G-CSF.
W przypadku pacjentów, którzy wcześniej otrzymali całkowitą dawkę mniej niż 400 mg doksorubicyny na metr kwadratowy powierzchni ciała, chemioterapia indukcyjna składała się z doustnego cyklofosfamidu (100 mg na metr kwadratowy dziennie przez 14 dni), doksorubicyny dożylnej (30 mg na metr kwadratowy w dniu i dniu 8) oraz dożylny fluorouracyl (500 mg na metr kwadratowy w dniu i 8) (Figura 1). W przypadku pacjentów, którzy wcześniej otrzymali całkowitą dawkę od 400 do 500 mg doksorubicyny na metr kwadratowy, chemioterapia indukcyjna składała się z doustnego cyklofosfamidu (100 mg na metr kwadratowy dziennie przez 14 dni), dożylnego metotreksatu (40 mg na metr kwadratowy w dniu 1). i dzień 8) oraz dożylny fluorouracyl (600 mg na metr kwadratowy w dniu i dniu 8), z opcjonalnym leczeniem prednizonem (40 mg na metr kwadratowy doustnie przez 14 dni), podanym według uznania lekarza leczącego
[podobne: wstęga przyśrodkowa, zespół hutchinsona gilforda, indeks bispektralny ]
[więcej w: aborcja farmakologiczna, anaplazmoza, anatomia człowieka 3d ]