Podstawowe przyczyny i długotrwałe przeżycie u pacjentów z początkowo niewyjaśnioną kardiomiopatią ad 5

Modelowanie wielowymiarowe, w którym zastosowano przeżycie bez przeszczepu jako punkt końcowy, dało wyniki podobne do tych z analizy bezwzględnego przeżycia z przyczynami (z wyjątkiem nadciśnienia, zapalenia mięśnia sercowego, choroby niedokrwiennej serca, innych przyczyn i nadużywania substancji) , wiek, płeć, ciśnienie tętna i skurczowe ciśnienie krwi w tętnicy płucnej pozostające niezależnymi wskaźnikami przeżycia. Analiza kardiomiopatii z powodu infiltracyjnej choroby miokardialnej
Ryc. 2. Ryc. 2. Skorygowano szacunkowe przeżycie Kaplana-Meiera wśród pacjentów z kardiomiopatią spowodowaną przez amyloidozę, sarkoidozę lub hemochromatozę, w porównaniu z pacjentami z kardiomiopatią idiopatyczną. Ponieważ grupa z kardiomiopatią z powodu naciekowej choroby mięśnia sercowego składała się z pacjentów z trzema różnymi rozpoznaniami histologicznymi (amyloidoza, hemochromatoza i sarkoidoza), każdą z tych przyczyn analizowano osobno. Po dokonaniu korekt dla zmiennych demograficznych i hemodynamicznych stwierdzono, że przeżywalność jest znacznie gorsza u pacjentów z amyloidozą (skorygowany współczynnik ryzyka zgonu, 7,41; przedział ufności 95%, 4,45 do 12,33; P <0,001) lub hemochromatoza (skorygowany współczynnik ryzyka 8,88, przedział ufności 95%, 3,64 do 21,65, p <0,001) niż wśród kardiomiopatii idiopatycznej. Rokowanie u pacjentów z sarkoidozą nie różniło się istotnie od rokowania u chorych z kardiomiopatią idiopatyczną (skorygowany współczynnik ryzyka, 1,72; przedział ufności 95%, 0,69 do 4,27; P = 0,24). Skorygowane krzywe przeżycia dla pacjentów z kardiomiopatią z powodu infiltracyjnej choroby mięśnia sercowego przedstawiono na rycinie 2.
Dyskusja
W badaniu tym zbadano związek między określoną przyczyną kardiomiopatii a długotrwałym przeżyciem w dużej grupie pacjentów ocenianych w jednym ośrodku opieki trzeciego stopnia z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu kardiomiopatii. Pacjenci z kardiomiopatią okołoporodową mieli najlepsze rokowanie w każdej podgrupie i byli jedyną grupą, która miała znacznie lepszy wskaźnik przeżycia niż pacjenci z kardiomiopatią idiopatyczną. W porównaniu z pacjentami z kardiomiopatią idiopatyczną pacjenci z kardiomiopatią spowodowaną chorobą infiltracyjną mięśnia sercowego, zakażeniem HIV, leczeniem doksorubicyną lub chorobą niedokrwienną serca mieli znacznie gorsze przeżycie w nieskorygowanej analizie. Po wyrównaniu wieloczynnikowym pacjenci z kardiomiopatią spowodowaną chorobą tkanki łącznej również mieli znacznie gorsze przeżycie. Nie stwierdziliśmy istotnej różnicy w przeżyciu między pacjentami z kardiomiopatią idiopatyczną a kardiomiopatią z powodu zapalenia mięśnia sercowego, nadciśnienia, nadużywania substancji lub z innych przyczyn.
W naszym badaniu pacjenci z kardiomiopatią okołoporodową mieli znacznie lepsze rokowanie niż pacjenci z innymi przyczynami niewydolności serca, z 94% odsetkiem przeżycia po pięciu latach. Kardiomiopatia okołoporodowa jest z definicji chorobą dotykającą młode kobiety, a średni wiek pacjentów z tą diagnozą był znacznie młodszy niż u pacjentów z kardiomiopatią idiopatyczną (29 lat w porównaniu z 49 lat)
[więcej w: neuryty, cystatyna, indeks bispektralny ]
[więcej w: olx września, badanie mykologiczne, olx mosina ]